سیم و کابل

FOTO  PIECE  TYPE  NO
   1000M  МГТФ-0.20ММ 1
 1000  МГТФ-0.12ММ 2
 1000  МГТФ-0.07ММ 3
 200  МГТФ-0.35ММ 4
5000  МПО 33-11  1.0ММ 5
 500  РК 75-1-12 6
 500 РК 75-2-13 7
10000 ПЭЛШО-0.10 8
 10000 ПЭЛШО-0.12 9
 سیم نظامی جهت استفاده در مدارات مخابراتی ...  10000  ПЭЛШО-0.14 10
 10000 ПЭЛШО-0.15 11
 1000  ПЭЛШО-0.16 12
 1000  МПОЭ 23-11-0.12 13
 2000   МПОЭ 23-11-0.20 14
 2500  МПОЭ 23-11-0.35 15
   100  РК50-1.5-21 16

سیم روسی فرکانسی0.16MM

سیم نظامی جهت استفاده در مدارات مخابراتی ...