آی سی

انواع ای سی روسی

فروشگاه جلفا الکترونیک با سالها تجربه درتهیه و پخش قطعات الکترونیک صنعتی روسی ، آی سی های صنعتی جدول زیر را موجود دارد و آماده ارائه قطعات به همراه  اطلاعات فنی و کاتالوگ های مربوطه می باشد.

куплю и продам

 FOTO PIECE TYPE NO
 100 1HT251 1
 30  1002Хп2  2
 35  101КТ1А  3
 30  101КТ1Б  4
 40  106ЛБ1  5
 20  106ЛБ2  6
 100  106ТР2  7
 40  109ЛН1  8
10 110ПА1А 9
10 110ПА1Б 10
30 112ТМ1 11
25 124КТ1А 12
40 130ЛА1 13
25 130ЛА2 14
50 130ЛА3 15
100 130ЛА4 16
30 130ЛА6 17
35 130ТВ1 18
30 130ТМ2 19
35 133АГ1 20
120 133ЛА1 21
50 133ЛА2 22
100 133ЛА3 22
60 133ЛА4 23
50 133ЛА6 24
60 133ЛА7 25
55 133ЛА8 26
20 133ЛЕ6 27
20 133ЛН1 28
20 133ЛН3 29
100 133ЛР1 30
25 133ЛР3 31
40 133ЛР4 32
80 133ЛР5 33
100 133ИД3 34
120 133ИЕ2 35
120 133ИЕ5 36
200 133ИЕ7 37
15 133ИМ3 38
5 133ИР13 39
10 133ИР17 40
 10  133ТВ1   41
 10  133ТЛ1  42
 20  133ТМ5  43
 25  134ЛА8А  44
 20  134ЛА8Б  45
 150  134ЛБ1А  46
 65  134ЛБ1Б  47
 150  134ЛБ2А  48
 150  134ЛБ2Б  49
 30  134ИЕ2  50
 120  134ИЕ5  51
20 134ИР1 52
20 134ИР1А 53
10 134ПУ6А 54
55 134ТВ1 55
100 134ТВ14 56
5 136ТВ1 57
5 140МА1А 58
100 140УД101А 59
20 140УД101Б 60
100 140УД13 61
50 140УД114 62
15 140УД17А 63
110 140УД1А 64
80 140УД1Б 65
50 140УД20 66
50 140УД26А 67
 5  140УД26В  68
20 140УД2А 69
5 140УД2Б 70
5 140УД5А 71
150 140УД601А 72
50 140УД601Б 73
150 140УД6А 74
 200  140УД6Б  75
 200 140УД701  76
 10  140УД8А  77
 120  140УД8Б  78
 50  142Е610  79
12 142ЕН11А 80
5 142ЕН1А 81
60 142ЕН1Б 82
40 142ЕН2А 83
55 142ЕН2Б 84
 30  142ЕН3 85
 200  142ЕН5А 86
5 142ЕН5B 87
200 142ЕН5Б 88
20 142ЕН6А 89
200 142ЕН8А 90
200 142ЕН8Б 91
5 142ЕН8В 92
 12  142ЕН9Б  93
 25  142ЕР1  94
 10  142ЕР1А  95
 25  143КТ1  96
5 146АА2А 97
5 1505ЛА8А 98
15 1526ПУ4 99
10 1533АП3 100
10 1533АП4 101
150 1533АП5 102
10 1533АП6 103
 180  1533СП1  104
20 1533КП11 105
200 1533КП15 106
40 1533ЛА1 107
30 1533ЛА2 108
150 1533ЛА3 109
10 1533ЛА5 110
10 1533ЛА9 111
150 1533ЛЕ1 112
100 1533ЛН1 113
20 1533ЛН2 114
30 1533ЛЛ1 115
150 1533ЛИ1 116
 70  1533ЛР11  117
 60  1533ЛР3  118
 200  1533ЛР5  119
 10  1533ИД3  120
 15  1533ИД5  121
 25  1533ИД7  122
 12  1533ИЕ10  123
 5  1533ИЕ18  124
 110  1533ИЕ7  125
 60  1533ИЕ9  126
 10  1533ИР22  127
 20   1533ИР23  128
 10   1533ИР3  129
 10   1533ИР34  130
 5   1533ИР35  131
10   1533ИР37  132
 5   1533ИР38  133
 10   1533ИР5  134
 25   1533ИР7  135
 10   1533ТМ2  136
 70  1533ТМ8  137
 40  1533ТМ9  138
 40  1533ТР2  139
 200  153УД1  140
 120  153УД2  141
 10  153УД3  142
 10  153УД5А  143
 30  153УД6А 144
 5  154УД3А 145
 5  154УД4А 146
 30  154УД4Б 147
 10  1564ТМ2 148
 20  159НТ1Б 149
 10  159НТ1В 150
 5  159НТ1Е  151
 5  164ЛЕ5  152
 10  164ЛП4  153
120  168КТ2Б  154
 5  169УП2  155
 10  175УВ4  156
 10  1802ВР2  157
 5  1802ВР7  158
 300  190КТ2  159
 50  198НТ1Б  160
 450  198НТ5Б  161
 20  199ЛК1  162
 50  199ЛК3  163
 5  199ЛК5  164
 20  199ЛК6  165
 200  1ВК30С  166
 10  1НТ661А  167
 35  1К(564)ЛР2  168
 5  1ЛБ337  169
 80  217НТ2  170
 30  217КТ1Б  171
 10  217ЛБ4А  172
 70  217ЛБ4Б  173
 30  217ТК1Б  174
 5 217ТР1А  175
 5  217ТР1Б  176
 30  218АГ1  177
 40  218ГГ1  178
 20  218ТК1  179
 20  218УЕ1  180
 250  221СА3  181
 5  221ЛН1  182
 30  249ЛП1А  183
 5  249ЛП1Б  184
 50  252ПА1  185
 35  252ПА2  186
 5  252ПА3  187
 5  262КП1Б  188
 5   265УВ2  189
 15  265УВ3  190
 40  265УВ4  191
 15  265УВ5  192
 30  284РУ1  193
 25  298ФВ11  194
 15  298ФВ6  195
 20  298ФН8  196
 5  2ЛБ173  197
 5  2ТС3101А  198
 15  2ТС393А  199
 100  2ТС398А  200
 500  2ТС613А  2011
 600  2ТС613Б  202
 150  2ТС622А  203
 80  2ТС622Б  204
100 533ЛА3 205
80 533ЛА6 206
70 533ТЛ2 207
80 533ТМ9 208
90 530ТМ2 209
80 530ТЛ3 210
40 530ИЕ15 211
100  TMP68303F-16  212
 30  530СП1  213
 10  5530ИП5  207
20  530ГГ1  208
 30  530КП11  209
 30  530КП2  210
 30  530ЛА1  211
 20  530ЛА3  212
20  530ЛА4  213
20  530ЛА9  214
20  530ЛА17  215
20  530ЛА16  216
 20  530ЛЕ1  217
20 530ЛН1  218
20 530ЛЛ1  219
10 537РУ8  220
10 537РУ9 221
30 541РТ2 222
20 541РУ2А 223
10 542НД2А 224
5 542НД5 225
30 544УД1А 226
30 544УД1Б 227
30 544УД2А 228
30 544УД2Б 229
20 550РУ1 230
10 556РТ161 231
10 556ТРТ2 232
10 556РТ4 233
20 556РТ5 234
25 556РТ7А 235
35 559ИР1 236
50 559ИР2 237
25 559ИР4 238
30 559ИР5 239
80 564СА1 240
100 564КП1 241
35 564КП2 242
50 564КТ3 243
120 564ЛА10 244
200 564ЛА7 245
85 564ЛА8 246
40 564ЛА9 247
55 564ЛС1 248
60 564ЛС2 249
75 564ЛЕ10 250
85 564ЛЕ5 251
30 564ЛЕ6 252
120 564ЛН1 253
40 564ЛН2 254
35 564ЛИ2 255
55 564ЛП2 256
120 564ИД1 257
55 564ИД5 258
25 564ИЕ9 259
65 564ИЕ10 260
50 564ИЕ11 261
35 564ИЕ12 262
60 564ИЕ19 263
60 564ИМ1 264
55 564ИП2 265
60 564ИП3 266
30 564ИП4 267
45 564ИП6 268
60 564ИР9 269
35 564РУ2 270
20 564РУ2А 271
40 564РУ4 272
60 564ТВ1 273
80 564ТМ2 274
50 564TM3 275
35 564TP2 276
50 564YM2 277
100 564РУ2 278
40 564РУ3 279
30 572ПА1A 280
20 572ПА2 281
120 574УД1Б 283
10 580ВА86 284
15 580ВА87 285
10 584ВМ1 286
20 585АП16 287
20 585АП17 288
25 585ИК02 289
40 585ИК03 290

микросхемы

Jolfa Electronics имеет многолетний опыт в производстве и распространении российских электронных компонентов, промышленных микросхем и готова поставлять детали с соответствующей технической информацией и каталогами

Jolfa Electronics has many years of experience in the production and distribution of Russian electronics components, industrial ICs, and is ready to supply components along with technical information and related catalogs