فریت

FOTO PIECE  TYPE NO
 100  М20ВН-1(4Х2.5Х1.6)М2000НМ1-17 1
100 М20ВН-1(5Х3Х1.6)М2000НМ1-17 2
   100  М2000НМ,10Х6Х3 3
100  М2000НМ,Ш10Х10 4
 100  М2000НМ,Ш12Х15 5
100 М2000НМ,Ш16Х20 6
 100 М2000НМ,Ш20Х28 7
100  М2000НМ,Ш4Х4 8
   100  МП140-1К19Х11Х4.8 9
 100 МП140-1К24Х13Х5.2 10
100 МП140-1К44Х28Х10.3 11
12
13
14
15

حلقه هسته فریت روسی